Kartenkät Covid-19

Vår stad: Hur förändrar en kris våra vanor i staden? [Stockholm/Uppsala/Göteborg]

This image has an empty alt attribute
Foto: A Legeby
Exempel på redovisning av data och resultat (Bilder: A Legeby)

Vi befinner oss i en krissituation till följd av coronapandemin, och många drabbas hårt på olika sätt. Vår rörlighet begränsas och tillgängligheten till viktiga samhällsfunktioner reduceras. Det gör att vi ändrar vårt sätt att leva, och det påverkar tillgängligheten till olika resurser – inte minst till varandra.

På KTH bedrivs forskning om hur vi genom planering och stadsbyggande kan uppnå mer jämlika livsvillkor och minska segregationen. Vi vill öka förståelsen för arkitekturens och den byggda miljöns roll för vilka livsvillkor som skapas.

Delrapporter

Vår stad – Preliminär rapport Maj 2020. Här redovisas och kommenteras översiktligt de svar som registrerades under undersökningens första månad.

Enkät

Med den här enkäten vill vi samla underlag till forskning för att bättre förstå hur staden fungerar i en krissituation, och hur den påverkar invånare i olika delar av staden. Vi undersöker hur olika omständigheter påverkar vår användning av staden och hur vi rör oss samt hur tillgängligheten till samhälleliga resurser förändras.

Du får gärna svara på enkäten flera gånger i takt med att dina vanor förändras över tid.

Din integritet
Dina svar hanteras anonymt. Resultaten redovisas på övergripande nivå och som sammanslagna resultat. Enskilda svar kommer inte kunna urskiljas. Vi är intresserade av att fånga mönster i staden och inte individers beteenden. Data och resultat kommer användas för forskningsändamål inom KTH (inom Tillämpad Stadsbyggnad och Senseable Stockholm Lab). Varje kommun som deltar kommer också kunna ta del av ett urval av data från den egna kommunen i analys- och utvecklingssyfte.

I studien ingår Stockholm, Uppsala och Göteborg. Välj länk för att komma till din stad:

Stockholm:      https://app.maptionnaire.com/en/8356/

Uppsala:           https://app.maptionnaire.com/en/8360/

Göteborg:        https://app.maptionnaire.com/sv/8393/

Kontakt

Ansvariga forskare på KTH: Ann Legeby och Daniel Koch

KTH har avtal med Mapita som ansvarar för tjänst med webenkäten Maptionnaire. KTH ansvarar för enkätfrågor och inkommande svar.

Om du har frågor – kontakta Ann Legeby
E-post: varstad_covid19@kth.se

Stockholms stad, Lukas Ljungqvist
E-post: lukas.ljungqvist@stockholm.se