Senseable Stockholm Lab

Studentutställning: Hundra platser – utforska Stockholm, 4-8 maj 2020

Film: Stockholms stad

Utställningen ”Hundra platser” visar ett urval av undersökningar inom stadsbyggnadsundervisning i årskurs 3 på arkitektutbildningen vid KTH Arkitektur.

Studenterna presenterar varsin plats i Stockholms stadslandskap. Att förstå staden som ett sammanhängande system, att få syn på särdragen i olika delar av staden utifrån stadstypologier samt att redovisa bebyggelsetäthet, bidrar till ökad förståelse för staden och dess förutsättningar för förändring.

Utifrån ett antal undersökningar går det att adressera teman såsom urban morfologi, system i staden, förtätning, samt digitalisering som stöd för stadsbyggnadspraktiken.

Digital version av utställningen publiceras här inom kort.

Kursövningar: Arkitekturteknik 3:1, Byggnad, Stad, Process.
Kursen handlar om stads­byggnadsprocessen och stadens olika system samt byggteknikens grundläggande principer.
Lärare: Ann Legeby, Stefan Petersson och Erik Wingqvist

Urbanmorfologi

Stadens bebyggelsemönster är ett resultat av olika parametrar såsom politik, ideologi, markpolitik, samhällsidéer, markägande, lagstiftning, ekonomiska förutsättningar, kultur och arkitekturideal. Historien går att utläsa utifrån stadslandskapet. Hur staden är gestaltad påverkar i hög grad vår upplevelse av staden, och förutsättningarna för vilket liv vi kan leva i staden. Olika stadsdelar och stadstyper kan associeras med olika karaktärer och kvaliteter och skapar en mångfald av miljöer och mötesplatser.

System i staden

Hur staden hänger samman genom det offentliga rummet och den byggda miljön, definierar de rumsliga relationerna. Gator, torg, tunnelbanesystem och vattenförbindelser påverkar hur olika delar hänger samman, och utbytet mellan stadens olika delar och mellan dem som bor och verkar i staden. De olika lägena som skapas i staden ger specifika förutsättningar för hur människan kan agera och använda staden, och det påverkar förutsättningarna för framtida markanvändning. Det finns också många mindre synliga system att ta hänsyn till, till exempel elnät och vattennät.

Förtätning

Förtätning som strategi för växande städer är vanligt men också kontroversiellt. Många människor berörs och påverkas. Genom att öka kunskapen och förståelsen kring förtätning, får vi bättre underlag för hur man kan och bör agera framöver och uppnå mål såsom hållbarhet i relation till förtätning. Det som redan är byggt, grönområden, parker, terräng och vattendrag, skapar både möjligheter och begränsningar. Förtätning av staden kan innebära ett tillskott av såväl nya byggnader som parker.

Digitalisering

Med ökande digitalisering och fler möjligheter att koppla detaljerad information om den byggda miljön och naturen till stadens olika geografska områden, skapas möjligheter till mer träffsäkert planeringsunderlag. Bra nulägesbeskrivningar underlättar också formulerandet av mål och strategier, och inte minst går det att se i vilken grad mål uppfylls. Digitalisering kan även användas för att stödja designprocessen. I modeller av staden kan vi analysera konsekvenserna av olika alternativ för stadsutveckling. Det ger oss stöd för prioriteringar, ställningstaganden och nya strategier.