Senseable Stockholm Lab

Projekt: Stockholm Heat

Värmeböljor är förknippade med hälsoproblem såsom ökad förekomst av kardiovaskulära sjukdomar, stroke och dödsfall. Skogar, parker och träd i städer och tätorter kan mildra värmehändelsernas negativa effekt på invånarnas hälsa. Men modeller bygger ofta på antaganden som gör det möjligt att täcka stora områden, eller så bygger de på fallstudier med betydande begränsningar i rum och tid. Vi kombinerar enkla sensorer på fordon – City Scanner – med befintlig data om skogar och andra trädtäckta områden  för att mäta temperaturen i omgivningen och på marken, med modeller för datorseende för att kvantifiera grönska på gatunivå, för att utvärdera den hyperlokala nyttan av stadsgrönska med hög tidsmässig och rumslig upplösning. Detta jämförs med påverkan från byggnader och naturlig topografi på mikroklimatet och även påverkan av trädtäckets utbredning på kvarters- och landskapsskala. Kunskapen kommer att vara viktig för att motverka värmehändelsers inverkan på hälsa i olika rumsliga skalor som är relevanta för stadsplanering.

Projektet Stockholm Heat samarbetar med Bzzt, som är värdar för City Scanner- sensorerna.

Projektperiod

2021-2022

City Scanner på en podtaxi mäter temperatur
Animation: Elina Merdymshaeva; Rumslig data: Stockholms stad

 

City Scanner i rörelse. Foto: Simone Mora, MIT.
Spatial data: eu.opencitiesplanner.bentley.com/stockholm/textureradmodell.

Projektledare

Ulla Mörtberg

Universitetslektor
KTH

Forskare

Fábio Duarte

Huvudforskare
MIT

Simone Mora

Postdoktor
MIT

Sanjana Paul

Technical Associate
MIT

Yuki Machida

Forskarassistent
MIT

Elina Merdymshaeva

Forskningsingenjör
KTH

Kontakt på Stockholms stad

Lukas Ljungqvist

Innovationssamordnare
Stockholms stad