Till innehåll på sidan

Stad i förändring – effekt av interventioner i staden

Nya byggen och stadsutvecklingsprojekt kan leda till såväl avsiktliga som oavsiktliga följder för den omedelbara omgivningen liksom för en större stadskontext. Det här projektet avser att undersöka och utvärdera vilken inverkan specifika utvecklingsprojekt har för att skapa en djupare, mer raffinerad och genomgripande förståelse för vilken slags kontextuella effekter projekt har.

Projektet kommer också utveckla en slags pilot för hur förändringar kan följas och upptäckas. Vi kommer undersöka hur sådan kontextinverkan sprids geografiskt och över tid, genom att mäta hur olika stadsegenskaper förändras runt specifika ingrepp. Projektens påverkan kommer mätas genom förändringar i fastighetspriser, öppettider, gatunivåaktiviteter, demografisk sammansättning, den fysiska stadsmiljön, och andra aspekter för att förstå inverkan på stadslivet och det offentliga rummet. Medan det vi mäter fokuserar på fysiska och ekonomiska effekter, kommer vi tolka och utvärdera resultaten med kritisk blick: förändringar kan leda till både positiva och negativa effekter för staden och dess invånare, och hur de påverkar liksom upplevs kan skilja sig mellan grupper och individer. För att försäkra oss om ett nyanserat resultat kommer vi studera såväl stora som små projekt spridda över Stockholm. Resultaten kommer stödja Stockholms stad i att utvärdera insatser och mål i planeringspraktiken och i att bättre kunna förutsäga vilken inverkan framtida utvecklingsinsatser kan komma att ha.

Kartor över Stockholm med fält i nyanser av blått
Bild: Tom Benson, MIT

Projektperiod

2021-2022

Tillhör: Senseable Stockholm Lab
Senast ändrad: 2023-03-17