Till innehåll på sidan

GEMINI: Digital tvilling för övervakning och prognostisering av utsläpp

Åtagandet för minskade koldioxidutsläpp och positiva energidistrikt (PED) driver städer och tjänsteleverantörer att utnyttja nya tekniker för att främja hållbarhet som kan förbättra eller förnya konventionella metoder inom alla områden.

För att stödja politiska beslut kommer projektet använda en digital tvillingmodell, GEMINI, för övervakning och förutsägelse av utsläpp i städer.

GEMINI samlar data från flera källor i en enda plattform och använder data/AI-analys och simuleringstekniker för att på ett holistiskt sätt skapa systemförståelse och kunskap. Den kopplar också samman IoT-sensordata som grund för kunskapsbaserat beslutsfattande med inriktning på olika aspekter av hållbarhet och politiska insatser i städer.

Projektet kommer att prototypa och demonstrera GEMINI-plattformen i Kista och även med avsikten att skala upp till Stockholms stad. GEMINI-plattformen är utformad på ett generellt och modulärt sätt som kan utökas för tillämpningar utanför projektet, till exempel energiförbrukning och bullerutsläpp.

Städer en primär plats för minskade utsläpp

Åtagandet att minska utsläppen av växthusgaser i Kyotoprotokollet och Parisavtalet driver beslutsfattare och tjänsteleverantörer runt om i världen att utnyttja nya tekniker för att främja hållbarhet som kan ersätta traditionella tillvägagångssätt inom alla områden. Eftersom städer är en stor producent av CO2 ses de som en primär plats för insatser för att minska utsläppen, med positiva spridningseffekter i form av förbättrad luftkvalitet.

En finfördelad uppskattning av utsläppen i städerna skulle tjäna två syften: det primära syftet att möjliggöra en bättre förståelse av källorna till koldioxidutsläpp i städerna, vilket skulle stödja politiken för att minska koldioxidutsläppen, och det sekundära syftet att möjliggöra finfördelade luftkvalitetsmodeller och förutse effektiviteten av politiska insatser. Föroreningskoncentrationen uppskattas genom luftkvalitetsmodellering som kombinerar trafikutsläpp med utsläpp från andra källor med hänsyn till spridningsfaktorer, såsom byggd miljö och väder. Enligt Europeiska miljöbyrån 2016 är transportutsläpp fortfarande en betydande bidragande orsak till luftföroreningar i städer, särskilt avgasutsläpp från vägtrafik.


 

Tillhör: Senseable Stockholm Lab
Senast ändrad: 2023-06-01