Till innehåll på sidan

Obalanserade flöden

Det här projektet har som mål att stärka Stockholms transportsystem genom att analysera ”obalanser i flöden”. Obalanser i flöden syftar på stora skillnader i restid mellan två platser i en stad för olika transportmedel.

Om en invånare till exempel kan ta sig från plats A till plats B på en kvart med bil, men att restiden med buss är två timmar, betyder det att det finns en betydande obalans i flöden mellan dessa två platser. Ett annat sätt att se på obalanser i flöden är som förekomsten av ”svaga länkar för trafikslag”, där restider/länkar mellan olika platser är särskilt svaga för ett visst trafikslag.

Obalanser i flöden är en allvarlig fråga. På den mest grundläggande nivån är det en källa till ineffektivitet: det skapar svaga länkar som begränsar ett transportsystems övergripande funktionalitet. Men utöver det kan obalanser i flöden också ha djupare effekter på samhällsnivå. Föreställ dig till exempel hur obalanser i flöden påverkar var en invånare väljer att bo. Om invånaren inte har tillgång till bil kan hen inte bo i områden med höga flödesobalanser eftersom det vore för kostsamt att ta sig dit och därifrån. En invånare med bil kan å sin sida välja dessa platser utan att drabbas av samma nackdelar. Det i sin tur kan leda till stora skillnader i fastighetspriser samt förekomsten av och kvaliteten på tillgångar i olika områden. På så sätt ser vi att obalanser i flöden kan förstärka social ojämlikhet. Det kan också orsaka oönskade externa effekter som till exempel ett beroende av privatägda bilar.

Det här projektet kommer att identifiera relevanta obalanserade flöden i Stockholm. Det kommer också att identifiera lösningar, på kort och lång sikt, som ingår i den verktygslåda som finns att tillgå hos KTH:s och MIT Senseable City Labs intressenter. Det övergripande målet med projektet är att hitta rätt plats för nya transportmedel och en bättre blandning mellan bostäder och kontor/tjänster med mera som gör att människor använder effektivare, billigare och mer miljövänliga transportmedel.